تعرفه انبارداری گمرک بندرعباس

جدول تعرفه‌ انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجائى بندر عباس

جدول تعرفه هزينه‌هاى تخليه و يا بارگيرى کانتينر در منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجائى

جدول تعرفه‌ انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندر عباس

تعرفه انبارداری کانتینر وارداتی ، ترانزیت داخلی ، مرجوعی از واردات در مناطق عادی ، آزاد و ویژه اقتصادی بنادر جنوبی کشور

یک – از روز اول تا روز پنجم معاف از پرداخت انبارداری

دو – از روز ششم تا روز دهم  =  کانتینر 20 فوت  .  57000 ریال    ----  کانتینر 40 فوت  .  114000 ریال

سه – از روز یازدهم تا روز بیستم =  کانتینر 20 فوت  .  71100 ریال    ----  کانتینر 40 فوت  .  142300 ریال

چهار – از روز بیست و یکم تا روز سی ام = کانتینر 20 فوت  .  84900 ریال    ----  کانتینر 40 فوت  .  155800 ریال

پنجم – از روز سی و یکم  تا  شصتم = کانتینر 20 فوت  .  97800 ریال    ----  کانتینر 40 فوت  .  168900 ریال

ششم -  از روز شصت و یکم تا روز نود = کانتینر 20 فوت  .  134400 ریال    ----  کانتینر 40 فوت  .  195600 ریال

هفتم – از روز نود و یکم  به  بعد =  کانتینر 20 فوت  .  177800 ریال    ----  کانتینر 40 فوت  .  248900 ریال

لازم بذکر می باشد هزینه استریپ کانتینر بر حسب حجم کالا

و هزینه انبارداری کالا در انبار سی اف اس جداگانه محاسبه می شود.

رديف

هزينه مدت توقف

اولين روز تخليه لغايت سى روز

روز سى و يکم لغايت روز شصتم

روز شصت و يکم لغايت يکصد و بيستم

از روز يکصد و بيستم به بالا

۱

کالاى متفرقه به ازاء هر تن کالا

۶۵۰

۶۰۰

۵۵۰

۴۵۰

۲

کالاى خطرناک به ازاء هر تن کالا

۱۲۰۰

۱۱۰۰

۱۰۰۰

۹۰۰

۳

کانتينر ۲۰ فوت هر دستگاه

۸۵۰۰

۷۵۰۰

۶۵۰۰

۵۵۰۰

۴

کانتينر ۴۰ فوت، هر دستگاه

۱۴۵۰۰

۱۲۵۰۰

۱۲۰۰۰

۹۵۰۰

۵

وسايل نقليه سنگين، نيمه سنگين و سبک و غيره هر دستگاه

۱۲۰۰۰

۱۱۰۰۰

۱۰۰۰۰

۸۰۰۰

 

توضيحات:

۱. با توجه به حجم کالا و موقعيت جغرافيائى مناطق ويژه اقتصادى به سازمان مسئول منطقه اجازه داده مى‌شود تا ميزان %۵۰ نسبت به تعرفه‌هاى فوق تخفيف اعمال نمايد.

۲. انباردارى در محوطه روباز ۶۰% انباردارى برابر جداول فوق مى‌باشد.

۳. انباردارى در انبارهاى هانگار ۸۰% انباردارى برابر جداول فوق مى‌باشد.

۴. به نرخ هزينه‌هاى انباردارى کانتينرهاى غيراستاندارد و کانتينرهاى باشاسي، ۳۰% هزينه اضافى تعلق مى‌گيرد.

۵. مدت مجاز توقف کانتينر و کالاى متفرقه در منطقه عملياتى يک ماه مى‌باشد و پس از آن مدير منطقه مجاز خواهد بود که نسبت به انتقال کانتينر يا کالاى متفرقه به محوطه‌هاى پشتيبانى اقدام و هزينه جابه‌جائى ناشى از انتقال کانتينر را به حساب صاحب کالا براساس جداول تعرفه هزينه تخليه و بارگيرى (باربري) دريافت نمايند.

۶. براى محاسبه هزينه انباردارى کسر تن، تن محسوب مى‌گردد.

  1. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفه‌هاى فوق‌الذکر افزوده مى‌شود.

جدول تعرفه هزينه‌هاى تخليه و يا بارگيرى کانتينر در منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجائى

شرح

۲۰ فوت

۴۰ فوت

تخليه کانتينر از کشتى و انتقال و صفافى آن به پايانه کانتينر بندر يا بالعکس.

۸۰،۰۰۰

۱۰۰،۰۰۰

انتقال کانتينر از پايانه کانتينر جهت بارگيرى به واگن مستقر در پايانه کانتينر بندر يا بالعکس.

۸۰،۰۰۰

۱۰۰،۰۰۰

بارگيرى کانتينر به کاميون در محوطه‌هاى پايانه کانتينر بندر يا بالعکس.

۲۰،۰۰۰

۳۰،۰۰۰

هرگونه جابه‌جائى کانتينر در محل استقرار، بنا به درخواست متقاضي.

۲۰،۰۰۰

۳۰،۰۰۰

انتقال کانتينر از پايانه کانتينر بندر به محوطه ارزيابى يا انبار CFS يا بالعکس.

۸۰،۰۰۰

۱۰۰،۰۰

تخليه کالا از داخل کانتينرهاى مشترک و صفافى آن در داخل انبار CFS يا باالعکس براى هر تن.

۲۰،۰۰۰

۳۰،۰۰۰

تخليه کالا از داخل کانتينر و سپس بارگيرى آن به وسايط حمل يا باالعکس براى هر تن کالا.

۲۰،۰۰۰

۳۰،۰۰۰

توضيحات:

۱. با توجه به حجم کالا و موقعيت جغرافيائى مناطق ويژه اقتصادى به سازمان مسئول منطقه اجاره داده مى‌شود حداکثر تا ميزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌هاى تخفيف اعمال نمايد.

۲. در تعرفه‌هاى فوق براى کانتينر خالى ۳۰% تخفيف داده مى‌شود.

۳. درصورتى که هر يک از صاحبان کالا از تعداد ۱۰،۰۰۰ کانتينر در سال بيشتر به بندر وارد نمايد حداکثر از تخفيف ۳۰% از کليه رديف‌هاى تعرفه فوق برخوردار مى‌شود

۴. هزينه‌هاى تخليه از کشتى تا محوطه‌ها يا باالعکس به عهده نمايندگى کشتيرانى همچنين هزينه انتقال کانتينرهاى حاوى کالاهاى مشترک LCL به عهده نمايندگى کشتيرانى مربوط به مابقى به عهده متقاضى مى‌باشد.

۵. در عمليات فوق‌الذکر چناچه با کسب اجازه از پايانه کانتينر از گنترى کرين بندر استفاده نشود و کانتينر توسط جرثقيل کشتى و يا شناور تخليه و بارگيرى شود مبلغ ۳۰،۰۰۰ ريال براى کانتينر ۲۰ فوت و مبلغ ۴۰،۰۰۰ ريال براى کانتينر ۴۰ فوت از تعرفه‌هاى مربوط کسر مى‌شود.

۶. تعرفه‌هاى هرگونه خدمات فوق‌العاده براى رديف‌هاى فوق‌الذکر يا خارج از رديف‌هاى فوق‌الذکر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ مى‌شود.

۷. به کليه رديف‌هاى تعرفه‌هاى فوق‌الذکر براى کانتينرهاى غيراستاندارد ۵۰% هزينه اضافى تعلق مى‌گيرد.

۸. در رديف‌هاى ۶ و ۷ تعرفه در صورتى که کالا غيره پالتيزه باشد ۱۰۰% به هزينه فوق افزوده مى‌شود.

۹. هزينه براى مصرفى هر کانتينر يخچالى در ۲۴ ساعت (شب و روز) هر کانتينر ۳۰،۰۰۰ ريال مبناى شروع محاسبه، اول وقت ادارى همان روز مى‌باشد.

ضمناً هر ساله با توجه به تغيير نرخ انرژى و خدمات وابسته به تناسب تغييرات مبلغ فوق تعديل خواهد شد

۱۰. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفه‌هاى فوق‌الذکر افزوده خواهد شد.

تعرفه‌ انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی به ازاء هر روز از تاریخ تعلق انبارداری

تصويب‌نامه راجع به تعرفه‌هاى مربوط به هزينه‌هاى تخليه، بارگيرى و انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجائى

رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى

اکثريت وزراء عضور شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۷ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷ هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶) به استناد ماده (۱۰) آئنى‌نامه اجرائى بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴) تصويب نمود:

تعرفه‌هاى مربوط به هزينه‌هاى تخليه، بارگيرى و انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر عباس به شرح جداول زير تعيين مى‌شود.

 

جدول تعرفه هزينه‌هاى تخليه و يا بارگيرى (باربري) انوع خودرو و در منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجائى

شرح

سوارى

مينى‌بوس

کاميون و اتوبوس

هزينه باربرى هر دستگاه خودرو

۱۰،۰۰۰

۱۴۰،۰۰۰

۱۶۵،۰۰۰

توضيحات:

۱. در صورتى که هر يک از صاحبان کالا ساليانه از تعداد ۲۰۰۰ خودرو بيشتر به منطقه وارد نمايد حداکثر از تخفيف ۳۰% برخوردار مى‌شود.

۲. از خودروهائى که به‌صورت يکسره حمل مى‌گردند ۴۰% هزينه‌هاى فوق دريافت مى‌شود.

۳. تعرفه‌هاى هرگونه خدمات فوق‌العاده براى رديف فوق‌الذکر يا خارج از رديف فوق‌الذکر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ مى‌شود.

۴. هزينه‌هاى تخليه و بارگيرى (باربري) خودروهاى با وزن بالاى ۵ تن و چرخ زنجيرى توسط مدير منطقه تعيين و دريافت مى‌شود.

۵. تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه و يا بارگيرى کالاهائى که نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب کالا مى‌باشد.

۶. براى محاسبه هزينه‌هاى فوق، کسر تن، تن محسوب مى‌گردد.

۷. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفه‌هاى فوق‌الذکر افزوده مى‌شود.

 

جدول تعرفه‌ انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجائى به ازاء هر روز از تاريخ تعلیق انباردارى

رديف

هزينه مدت توقف

اولين روز تخليه لغايت سى روز

روز سى و يکم لغايت روز شصتم

روز شصت و يکم لغايت يکصد و بيستم

از روز يکصد و بيستم به بالا

۱

کالاى متفرقه به ازاء هر تن کالا

۶۵۰

۶۰۰

۵۵۰

۴۵۰

۲

کالاى خطرناک به ازاء هر تن کالا

۱۲۰۰

۱۱۰۰

۱۰۰۰

۹۰۰

۳

کانتينر ۲۰ فوت هر دستگاه

۸۵۰۰

۷۵۰۰

۶۵۰۰

۵۵۰۰

۴

کانتينر ۴۰ فوت، هر دستگاه

۱۴۵۰۰

۱۲۵۰۰

۱۲۰۰۰

۹۵۰۰

۵

وسايل نقليه سنگين، نيمه سنگين و سبک و غيره هر دستگاه

۱۲۰۰۰

۱۱۰۰۰

۱۰۰۰۰

۸۰۰۰

توضيحات:

۱. با توجه به حجم کالا و موقعيت جغرافيائى مناطق ويژه اقتصادى به سازمان مسئول منطقه اجازه داده مى‌شود تا ميزان %۵۰ نسبت به تعرفه‌هاى فوق تخفيف اعمال نمايد.

۲. انباردارى در محوطه روباز ۶۰% انباردارى برابر جداول فوق مى‌باشد.

۳. انباردارى در انبارهاى هانگار ۸۰% انباردارى برابر جداول فوق مى‌باشد.

۴. به نرخ هزينه‌هاى انباردارى کانتينرهاى غيراستاندارد و کانتينرهاى باشاسي، ۳۰% هزينه اضافى تعلق مى‌گيرد.

۵. مدت مجاز توقف کانتينر و کالاى متفرقه در منطقه عملياتى يک ماه مى‌باشد و پس از آن مدير منطقه مجاز خواهد بود که نسبت به انتقال کانتينر يا کالاى متفرقه به محوطه‌هاى پشتيبانى اقدام و هزينه جابه‌جائى ناشى از انتقال کانتينر را به حساب صاحب کالا براساس جداول تعرفه هزينه تخليه و بارگيرى (باربري) دريافت نمايند.

۶. براى محاسبه هزينه انباردارى کسر تن، تن محسوب مى‌گردد.

۷. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفه‌هاى فوق‌الذکر افزوده مى‌شود.

جدول نرخ انبارداری در اماکن گمرکی (مصوبه مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ شورای اقتصاد)

ميزان و نرخ هزينه انباردارى در گمرکات زمينى و هوائى با تصويب هيئت دولت و در بنادر به موجب اختيارات واگذار شده به شوراى عالى بنادر توسط اين شورا تعيين مى‌شود. بايد توجه داشت (به استناد ماده ۴ آئين‌نامه اجرائى قانون امور گمرکي) در گمرکات زمينى کليه واردات کشور به مدت ۱۵ روز، از روز تسليم اظهارنامه اجمالى يا بارنامه حمل و يا تاريخ صدور قبض انبار (هر کدام که مورد نظر صاحب کالا باشد) از پرداخت حق انباردارى معاف است. چنانچه فاصله بين تسليم اظهارنامه اجمالى يا بارنامه حمل و يا صدور قبض انبار تا تاريخ کالا طولانى شود، اين معافيت به مدت ده روز پس از تخليه کالا منظور مى‌شود. معافيت انباردارى گمرکات هوائى در هر حال دو روز مى‌باشد. براى محاسبه هزينه انبارداري، توجه به جدول انباردارى تذکرات مهم در انباردارى و فرمول محاسبه انباردارى ضرورى است.

 

جداول انباردارى

جدول نرخ انباردارى در اماکن گمرکى

رديف

مدت توقف کالا

واحد

نرخ براى هر تُن

۱

۱ تا ۱۰ روز

روزانه

۳۰ ريال

۲

۱۱ الى ۳۰ روز

روزانه

۸۰ ريال

۳

۳۱ الى ۶۰ روز

روزانه

۱۳۰ ريال

۴

۶۱ الى ۹۰ روز

روزانه

۳۵۰ ريال

۵

۹۱ روز به بالا

روزانه

۷۰۰ ريال

جدول نرخ انباردارى در بنادر کشور (مصوبه مورخ 1378/08/29 شوراى اقتصاد)

رديف

مدت توقف کالا

واحد

نرخ براى هر تُن

۱

۱ تا ۱۰ روز

روزانه

۳۰ ريال

۲

۱۱ الى ۳۰ روز

روزانه

۸۰ ريال

۳

۳۱ الى ۶۰ روز

روزانه

۱۳۰ ريال

۴

۶۱ الى ۹۰ روز

روزانه

۳۵۰ ريال

۵

۹۱ روز به بالا

روزانه

۷۰۰ ريال

 

تذکرات مهم در انباردارى

۱. هزينه انباردارى به مآخذ روز تعلق دريافت مى‌شود، و به‌صورت مرحله‌اى (به اصطلاح پله‌اي) محاسبه نخواهد شد. بعنوان مثال اگر به مدت ۴۸ روز (بعد از کسر معافيت) در انبار گمرکى متوقف باشد کالا از ابتدا تنى ۱۳۰ ريال هزينه انباردارى خواهد پرداخت.

۲. به کالائى که در محوطه‌هاى سر پوشيده موسوم به (هانگار) نگهدارى مى‌شود، به ميزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مآخذ فوق انباردارى تعلق مى‌گيرد.

۳. به کالاهائى که در محوطه باز نگهدارى مى‌شود، شصت درصد (۶۰%) نرخ‌هاى فوق انباردارى تعلق مى‌گيرد.

۴. کالاهاى وارده به فرودگاه‌هاى کشور براى ايامى که مشمول پرداخت هزينه انباردارى مى‌باشد و در انبار گمرکات فرودگاه نگهدارى مى‌شود، علاوه بر، ماخذ فوق به ازاء هر تن در روز ۱۲۰۰ ريال اضافه دريافت مى‌گردد.

۵. مدت‌هاى مذکور در جداول فوق بعد از احتساب معافيت‌هاى قانونى (۱۵ روز يا ۱۰ روز براى گمرکات زمينى و ۲ روز براى گمرکات هوائي) منظور مى‌گردد.

۶. نرخ انباردارى کالاهاى آتش‌زا و انفجارى علاوه بر مآخذ فوق به ازاء هر تن ۱۲۰۰ ريال اضافه دريافت مى‌گردد.

۷. نرخ انباردارى کالاهاى مسافرى در انبارهاى هوائى کشور به ازاء حداکثر ۳۰ کيلوگرم بار مسافرى براى مدت دو هفته در انبار معادل ۱۷۰۰ ريال و نسبت به مازاد اين مدت به ازاء هر هفته و هر کيلو ۱۹۰ ريال است.

۸. چنانچه بار مسافر از ۳۰ کيلوگرم تجاوز نمايد براى هر ۱۰ کيلوگرم ۲۰% به مبالغ بند (۷) اضافه خواهد شد.

 

فرمول محاسبه انباردارى

- کالا در انبار نگهدارى مى‌شود

هزينه انبارداري= مدت x نرخ انباردارى x وزن ناخالص

- کالا در محوطه سر پوشيده است

هزينه انباردارى = ۷۵/۰ x [ مدت x نرخ انباردارى x وزن ناخالص ]

- کالا در محوطه باز است

هزينه انباردارى = ۶۰/۰ x [مدت x نرخ انباردارى x وزن ناخالص]