فهرست کالا

جدول تعرفه گمرکی و کالا های اولویت دار به انضمام کد تعرفه

اولویت گمرکی

کالا

سر فصل

کد تعرفه

10

ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص:

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

01012100

9

ـ ـ ـ اسب برای مسابقه

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

01012910

10

ـ ـ ـ سایر

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

01012990

10

ـ الاغ

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

01013000

10

ـ سایر

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

01019000

3

ـ ـ ـ گاو شیری

حيوانات زنده از نوع گاو.

01022110

3

ـ ـ ـ سایر

حيوانات زنده از نوع گاو.

01022190

3

ـ ـ سایر

حيوانات زنده از نوع گاو.

01022900

3

ـ ـ مولد نژاد خالص

حيوانات زنده از نوع گاو.

01023100

3

ـ ـ سایر

حيوانات زنده از نوع گاو.

01023900

3

ـ سایر:

حيوانات زنده از نوع گاو.

01029000

10

ـ مولد نژاد خالص

حيوانات زنده از نوع خوك.

01031000

10

ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم

حيوانات زنده از نوع خوك.

01039100

10

ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر

حيوانات زنده از نوع خوك.

01039200

1

ـ از نوع گوسفند

حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز.

01041000

3

ـ ـ ـ بز مولد نژاد

حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز.

01042010

3

ـ ـ ـ سایر

حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز.

01042090

3

ـ ـ ـ جوجه مولد نژاد

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051110

3

ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051120

3

ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051130

3

ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051140

3

ـ ـ ـ جوجه مادر تخم‌گذار

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051150

3

ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051160

3

ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051170

10

ـ ـ ـ سایر

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051190

3

ـ ـ ـ مولد نژاد

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051210

3

ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051220

10

ـ ـ ـ سایر

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051290

10

ـ ـ مرغابی‌ها

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01051300

10

غاز ها

01051400

10

ماکیان گینه ای

01051500

10

ـ ـ ماکیان از گونه‌های Gallus domesticus

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01059400

10

ـ ـ سایر

مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.

01059900

10

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)

ساير حيوانات زنده.

01061110

10

ـ ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01061190

10

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)

ساير حيوانات زنده.

01061210

10

ـ ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01061290

10

ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae)

ساير حيوانات زنده.

01061300

10

ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی

ساير حيوانات زنده.

01061400

10

ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی

ساير حيوانات زنده.

01061910

10

ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما

ساير حيوانات زنده.

01061920

10

ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی

ساير حيوانات زنده.

01061930

10

ـ ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01061990

10

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی)

ساير حيوانات زنده.

01062010

10

ـ ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01062090

10

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی)

ساير حيوانات زنده.

01063110

10

ـ ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01063190

10

ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی

ساير حيوانات زنده.

01063210

10

ـ ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01063290

3

ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد

ساير حيوانات زنده.

01063310

10

ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی

ساير حيوانات زنده.

01063320

10

ـ ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01063390

10

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی)

ساير حيوانات زنده.

01063910

10

ـ ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01063990

3

ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل

ساير حيوانات زنده.

01064110

3

ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل

ساير حيوانات زنده.

01064120

10

ـ ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01064130

10

ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01064900

10

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی)

ساير حيوانات زنده.

01069010

3

ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه)

ساير حيوانات زنده.

01069020

3

ـ ـ ـ سایر

ساير حيوانات زنده.

01069090

1

ـ ـ ـ گوساله (Veal)

گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.

02011010

1

ـ ـ ـ سایر

گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.

02011090

1

ـ ـ ـ ران

گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.

02012010

1

ـ ـ ـ راسته

گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.

02012020

1

ـ ـ ـ سردست و سینه

گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.

02012030

1

ـ ـ ـ سایر

گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.

02012090

1

ـ ـ ـ ران

گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.

02013010

1

ـ ـ ـ راسته

گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.

02013020

1

ـ ـ ـ سردست و سینه

گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.

02013030

1

ـ ـ ـ سایر

گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.

02013090

1

ـ ـ ـ گوساله (Veal)

گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.

02021010

1

ـ ـ ـ سایر

گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.

02021090

1

ـ ـ ـ ران

گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.

02022010

1

ـ ـ ـ راسته

گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.

02022020

1

ـ ـ ـ سردست و سینه

گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.

02022030

1

ـ ـ ـ سایر

گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.

02022090

1

ـ ـ ـ ران

گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.

02023010

1

ـ ـ ـ راسته

گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.

02023020

1

ـ ـ ـ سردست و سینه

گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.

02023030

1

ـ ـ ـ سایر

گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.

02023090

10

ـ ـ به صورت لاشه یا شقه

گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02031100

10

ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان

گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02031200

10

ـ ـ سایر

گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02031900

10

ـ ـ به صورت لاشه یا شقه

گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02032100

10

ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان

گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02032200

10

ـ ـ سایر

گوشت حيوانات از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02032900

1

ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده

گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02041000

1

ـ ـ به صورت لاشه یا شقه

گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02042100

1

ـ ـ سایر قطعات به صورت با استخوان

گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02042200

1

ـ ـ به صورت بی‌استخوان

گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02042300

1

ـ لاشه و شقه بره، منجمد

گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02043000

1

ـ ـ به صورت لاشه یا شقه

گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02044100

1

ـ ـ سایر قطعات، به صورت با استخوان

گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02044200

1

ـ ـ به صورت بی‌استخوان

گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02044300

1

ـ گوشت حیوانات از نوع بز

گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.

02045000

10

گوشت حیوانات از نوع اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد.

گوشت حيوانات از نوع اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده يا منجمد.

02050000

10

ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده

احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد.

02061000

10

ـ ـ زبان

احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد.

02062100

10

ـ ـ جگر

احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد.

02062200

ادامه فهرست (کلیک کنید)

خدمات گمرک

« عناوين خدمات گمركي »
رديف عنوان خدمت صفحه
-1 ورود و صدور كالا از بازارچه هاي مرزي 2
-2 ترانزيت كالا 3
-3 ورود و صدور كالا از مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي 4
-4 ترخيص كالاهاي همراه مسافر 5
-5 واردات قطعي 6
-6 صدور موقت 7
-7 ورود و صدور بسته هاي پستي 8
-8 ملواني 9
-9 واردات بدون انتقال ارز 10
-10 پيله وري 11
-11 ورود موقت كالا 12
-12 مرز نشيني 13
-13 صادرات قطعي 14
-14 استرداد حقوق ورودي 15
نرم افزار Book marks توجه : براي سهولت دسترسي به صفحات و بازگشت به صفحه اصلي از گزينه سمت چپ
استفاده كنيد Acrobat reader
2
عنوان خدمت : ورود و صدور كالا از بازارچه هاي مرزي
تعريف :
ماده 4 قانون ساماندهي مبادلات مرزي – بازارچه مرزي محوط هاي محصور واقع در نقاط
مرزي است كه مطابق با استانداردهاي تعيين شده توسط دولت، به صورت مستقل يا در قالب
تفاهم نامه منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تأسيس م يشود و در
آنجا با حضور نماينده گمرك، تشريفات ترخيص كالاي مجاز براي مبادلات مرزي صورت
مي گيرد. مرزنشينان مي توانند كالاها و محصولات مجاز را با رعايت مواد اي ن قانون در
بازارچه هاي مشترك مرزي استان مبادله نمايند.
فرم هاي مورد نياز :
2-م و معرفي نامه هاي مديريت بازارچه -022-181-211-26-25-24- فرم هاي 23
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 كارت پيله وري يا مرزنشيني
-2 اسناد خريد يا فاكتور
-3 قبض انبار
-4 گواهي سازمان حمايت در صورت نياز
مراحل گردش كار در فرآيندهاي صادرات،واردات،صدور موقت ،ورودموقت در
صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است.
3
عنوان خدمت : عبور كالا ( ترانزيت كالا )
تعريف :
ماده 59 قانون امور گمركي  عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك
گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل م يگردد تا تشريفات قطعي
گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك
باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده م يشود.
ماده 53 قانون امور گمركي  عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به منظور
عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.
فرم هاي مورد نياز :
2-م ( اظهارنامه كالاي ترانزيت خارجي ) - فرم 110 - فرم 091
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 در صورت حمل يكسره ارائه موافقت نامه اداره بندر و كشتيراني مبني بر بلامانع بودن حمل
يكسره در غير اينصورت ارائه قبض انبار
-2 برگ ترخيصيه از كشتيراني يا تعاوني لنج داران
-3 مانيفست يا بارنامه كالا
-4 فاكتور خريد كالا
-5 سياهه عدل بندي ( حسب مورد)
-6 معرفي نامه براي نمايندگان صاحب كالا از شركت هاي حقوقي
-7 وكالت نامه
-8 تصوير كارت بازرگاني يا كارت حق العملكاري حسب مورد
-9 مجوز عبور ( حسب مورد)
-10 ضمانت نامه يا تعهد قانوني
-11 مجوز بانك ( حسب مورد )
جاده اي مراحل گردش كار CHR -12 راهنامه
عبور خارجي (ترانزيت خارجي ) عبور داخلي (ترانزيت داخلي)
ورود كارنه تير خروج كارنه تير
4
عنوان خدمت : ورود و صدور كالا از مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي
فرم هاي مورد نياز :
26 و فرم هاي مربوط به منطقه آزاد و ويژه -25-24- يكي از فرم هاي 23
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 اسناد خريد
-2 اسناد حمل
-3 صورتجلسه ارزش افزوده براي كالاي وارده به سرزمين اصلي براي محصولات توليد
شده در منطقه
-4 قبض انبار منطقه ويژه
-5 مجوزهاي قانوني در صورت نياز
-6 گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
-7 گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز
-8 گواهي توليد محموله در منطقه صادره از سوي سازمان منطقه
-9 كارت بازرگاني
-10 ثبت سفارش سهم مازاد بر ارزش افزوده
مراحل گردش كار در فرآيندهاي صادرات،واردات،صدور موقت ، ورودموقت در
صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است.
5
عنوان خدمت : ترخيص كالاهاي همراه مسافر
تعريف :
ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات – مسافري كه وارد كشور م ي شو د. علاوه بر
وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود
بازرگاني كالا وارد نمايد. ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن
بلامانع است.
تبصره 1- فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد.
تبصره 2 – مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي باشد.
تبصره 3 – مسافري كه از كشور خارج م يشود ( اعم از اتباع ايراني و خارجي ) علا وه بر
وسايل شخصي خود، مي تواند مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اينكه
جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور
خارج نمايد.
فرم هاي مورد نياز :
2-م ( پته مسافري) - فرم 31
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 پاسپورت
-2 قبض انبار
-3 گواهي پايان تحصيل يا اشتغال بكار
-4 ايرانيان يا خارجيان مقيم
توجه : خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشورهاي زيارتي عراق سوريه و عربستان
سعودي ممنوع است.
مراحل گردش كار
مسافرين ورودي مسافرين خروجي
6
نام خدمت : واردات قطعي
تعريف :
واردات قطعي روي هاي است كه به موجب آن اجازه داده م ي شود تا كالاي وارده به قلمرو
گمركي كه براي مصرف در داخل كشور است و به طور دائم قرار است در كشور بماند، با
پرداخت هرگونه حقوق ورودي و ماليا تهاي متعلقه و انجام تشريفات گمركي قطعي، از گمرك
ترخيص شود.
فرم هاي مورد نياز :
2-م ( اظهارنامه گمركي) فرم 211 - فرم هاي 23 و 24 و 022
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 اسناد خريد
-2 اسناد حمل
-3 قبض انبار و برگه ترخيصيه
-4 ثبت سفارش بازرگاني
-5 گشايش اعتبار از طيق سيستم بانكي كشور
-6 مجوزهاي مقرراتي در صورت نياز
-7 مجوزهاي قانوني در صورت نياز
-8 كارت بازرگاني
-9 گواهي مبداء
-10 گواهي بازرسي در صورت نياز
-11 گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
-12 گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز
مراحل گردش كار
واردات قطعي
7
عنوان خدمت : صدور موقت
تعريف :
ماده 71 قانون امور گمركي  صدور موقت، رويه گمركي است كه به
موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير،
تكميل، شركت در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي
يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين آلات و تجهيزات براي انجام
خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه
اجرائي اين قانون مشخص مي شود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور
بازگردانده شود.
فرم هاي مورد نياز :
فرم 211 ( اظهارنامه صادراتي كالا ) – فرم 221 - فرم 26 - و فرم 181
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 نسخه اظهارنامه تايپ شده
-2 قبض انبار يا موافقت نامه حمل يكسره
-3 كارت بازرگاني و كد اقتصادي معتبر از نظر مدت اعتبار
-4 وكالت نامه رسمي حق العملكار يا نماينده شركت
-5 معرفي نامه شركتها و كارمند حق العملكار
-6 ارائه مجوزهاي لازم در خصوص برخي از كالاهاي خاص كه ورود آنها نياز به مجوز
مربوطه دارد
-7 سياهه عدل بندي
-8 برگ باسكول
-9 گواهي وزارت صنعت و معدن و تجارت مبني بر عدم امكان فرآيند تعمير يا تكميل در داخل
(جهت خروج موقت كالا بمنظور تعمير يا تكميل )
مراحل گردش كار
صدور موقت
8
عنوان خدمت : ورود و صدور بسته هاي پستي( هديه و سوغات)
تعريف :
ماده 39 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات – ورود كالا از طريق پست :
ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد م ي شود باستثناي اقلامي كه ورود آنها از نظر
شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه
50 ) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطا لبه كارت )
بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است.
ماده 37 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات – صدور كالا از طريق پس ت :
ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري باستثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً
ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ
قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است.
فرم هاي مورد نياز :
2-م - 2-م و 041 - فرم 031
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 كارت شناسايي
-2 قبض رسيد پستي
-3 مدارك حمل و خريد كالا
مراحل گردش كار
بسته هاي پستي ورودي بسته هاي پستي خروجي
9
عنوان خدمت : ملواني
فرم هاي مورد نياز :
2-م - 26 ، فرم 031 -25-24- يكي از فرم هاي 23
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 كارت ملواني
-2 اسناد خريد
-3 قبض انبار و برگه ترخيصيه
-4 گواهي سازمان حمايت در صورت نياز
-5 گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز
مراحل گردش كار در فرآيندهاي صادرات،واردات،صدور موقت ، ورودموقت در
صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است.
10
عنوان خدمت : واردات بدون انتقال ارز
فرم هاي مورد نياز :
24 - فرم 211 - يكي از فرم هاي 23
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 اسناد خريد
-2 اسناد حمل
-3 قبض انبار و برگه ترخيصيه
-4 ثبت سفارش بازرگاني
-5 مجوزهاي قانوني
-6 كارت بازرگاني
-7 گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
-8 گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز
مراحل گردش كار در فرآيندهاي صادرات،واردات،صدور موقت،ورودموقت در
صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است.
11
عنوان خدمت : پيله وري
تعريف :
ماده 3 قانون ساماندهي مبادلات مرزي – پيله ور عبارت است از شخص ساكن مناطق مرزي
با حداقل سه سال سابقه سكونت مستمر كه داراي كارت پيله وري صادره از سازمان
بازرگاني استان و اهليت مندرج در ماده ( 211 ) قانون مدني است.
ماده 19 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات – افراد ساكن بخ ش هاي مرزي
( كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در ماده ( 211
قانون مدني براي خريد و فروش كالا م يباشند مي توانند با دريافت كارت پيل ه وري به نام
خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده ( 20 ) اقدام نمايند.
فرم هاي مورد نياز :
26 -25-24- يكي از فرم هاي 23
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 اسناد خريد
-2 اسناد حمل
-3 كارت پيله وري
-4 ثبت سفارش بازرگاني
-5 مجوزهاي قانوني
-6 گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
-7 گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز
مراحل گردش كار در فرآيندهاي صادرات،واردات،صدور موقت ، ورودموقت در
صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است.
12
نام خدمت : ورود موقت كالا
تعريف :
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات – واردات قبل از صادرات مو اد و كالاهاي مورد
مصرف در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي ب ه صورت ورود
موقت با ارايه تعهد ي ا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلقه ب ه
واردات، جزء آنچه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.
فرم هاي مورد نياز : 1 -فرم تقاضاي ورود موقت 2 – فرم تقاضاي تمديد پروانه ورود موقت
3– فرم كيل مصرف 4-فرم تعهدات توضيحات نحوه تكميل فرمها
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 فرم اظهارنامه
-2 پروفرما( پيش فاكتور)
-3 فاكتور ( سياهه خريد)
-4 پروانه بهره برداري كارخانه
-5 مجوزهاي قانوني ( حسب مورد)
-6 موافقت كميته ورود موقت ( مجوز ورود موقت )
-7 كارت بازرگاني ( كد اقتصادي)
-8 عدل بندي كالا( حسب مورد)
-9 ضمانت نامه
-10 قبض انبار
-11 وكالتنامه يا معرفي نامه
-12 بارنامه
-13 كيل مصرف
-14 گواهي مبداء
-15 كارت حق العملكاري يا كارت موضوع ماده 382 ( حسب مورد
-16 برگ باسكول
-17 گواهي بازرسي ( حسب مورد)
مراحل گردش كار
ورود موقت
13
عنوان خدمت : مرز نشيني
تعريف :
ماده 1 قانون ساماندهي مبادلات مرزي – مبادله مرزي عبارت است از خريد و فروش كالا
توسط ساكنان مناطق مرزي و تعاون ي هاي مرز نشين داراي مجوز، پيله وران،
بازارچه هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر 500 تن ظرفيت در
حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده وزارت بازرگاني.
ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي – كليه اهالي ساكن در مناطق مرزي
كشور به استثناي اهالي ساكن در شهرهاي مركز شهرستا ن ها با دريافت كارت مبادلات
مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.
تبصره 1- نقاط يا اعماق مرزي كشور كه به فاصله حداكثر سي كيلومتر از نقطه صفر مرزي
قراردارد توسط وزارتخانه هاي كشور و بازرگاني تعيين مي گردد.
تبصره 2 – مناطقي كه در نقطه مرزي كنار ساحل قراردارند تا عمق حداكثر سي كيلومتري از
ساحل مشمول تسهيلات مبادلات مرزي مي باشند.
فرم هاي مورد نياز :
24- 2-م - 23 - فرم هاي 022
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 اسناد خريد
-2 اسناد حمل كالا
-3 قبض انبار
-4 گواهي مبداء
-5 مجوزهاي قانوني در صورت نياز
-6 گواهي حمايت در صوت نياز
-7 گواهي استاندارد در صورت نياز
مراحل گردش كار در فرآيندهاي صادرات،واردات،صدور موقت،ورودموقت در
صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است.
14
عنوان خدمت : صادرات قطعي
تعريف :
ماده 64 قانون امور گمركي  صدور قطعي، رويه گمركي است كه
براساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي شود.
فرم هاي مورد نياز :
191-181- فرم هاي 221 ( آسيكودا) – فرم غير آسيكودا( دستي ) 26
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 نسخه اظهارنامه تايپ شده
-2 قبض انبار يا موافقت نامه يكسره
-3 كارت بازرگاني
-4 وكالت نامه رسمي حق العملكار يا نماينده شركت
-5 معرفي نامه شركتها و كارمند حق العملكار
-6 ارائه مجوزهاي لازم در خصوص برخي از كالاهاي خاص كه صدور آنها نياز به مجوز
مربوطه دارد .
-7 سياهه عدل بندي
-8 برگ باسكول
مراحل گردش كار
صادرات قطعي
15
عنوان خدمت :استرداد حقوق ورودي
تعريف:
ماده 66 قانون امور گمركي - حقوق ورودي اخذ شده ازعين كالاي وارداتي كه ازكشور صادر ميگردد و
مواد،كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي بكاررفته يا مصرف شده در توليد،تكميل يا بسته بندي
كالاي صادر شده با رعايت مقررات قانون امورگمركي و آئين نامه اجرائي آن با ماخذ زمان ورود كالا بايد به
صادر كننده مسترد گردد.
مدارك لازم براي انجام خدمت :
-1 پروانه واردات
-2 پروانه صادرات
-3 برگ اعلام خروج كالا از مرز
-4 فرم كيل مصرف
-5 وكالتنامه وكيل قانوني ذيربط
-6 برگ تصوير آگهي روزنامه رسمي شركت ( فقط براي اشخاص حقوقي)
فرم هاي مورد نياز :
-1 فرم شماره يك استرداد
-2 فرم شماره دو استرداد
-3 فرم شماره سه استرداد
-4 فرم شماره چهار استرداد
-5 فرم صادركنندگان متقاضي استرداد ( اشخاص حقيقي )
-6 فرم صادر كنندگان متقاضي استرداد ( و يژه اشخاص حقوقي)
گردش كار
استرداد حقوق ورودي
شروع
صفحه 1 از 1
نمودار فرآيند ترانزيت خارجی گمرک ورودی
-اخذ كد اختصاصي شركت حمل و نقل
دفترآسيكودا
مسئول كدينگ
هدف :تبيين روند تشريفات كالاي ترانزيت خارجي در اولين مرز ورودي
-تنظيم اظهارنامه توسط شركت حمل يا اپراتور
ورود اطلاعات
اپراتور
-اخذ تضمينات مربوطه
امور مالي
كارشناس سرويس ارزيابي/امورمالي
-دريافت اظهارنامه چاپي وليست بارگيري
-كنترل اسناداظهاري ومندرجات اظهارنامه
-احرازنمايندگي شركت حمل وكنترل مجوزفعاليت آن
-كنترل متروكه نبودن كالا
-كنترل بدهي ماده 7
-تخصيص شماره كوتاژ(ثبت)
-ممهورنمودن اظهارنامه ولاك ومهر آن واسنادضميمه
احرازهويت
مسئول احرازهويت
-تعيين ارزياب و كارشناس
-ارزيابي كالا درصورت نياز
-كنترل ارزش كالا وحقوق ورودي
-تخصيص شماره ارزيابي وامضاء
سرويس ارزيابي
ارزياب/كارشناس/رئيس سرويس
-صدور مجوز بارگيري جهت هر وسيله حمل
-ارزيابي مجدد فيزيكي كالادر صورت لزوم
جهت هروسيله حمل T -صدور سيستمي 1
درب خروج
مسئول درب خروج
-مراجعه صاحب كالا ياشركت حمل ونقل به انباروارائه
مجوز بارگيري
-پرداخت هزينه هاي مربوطه
-اخذ بيجك از انباردار
انبار
متصدي انبار
-كنترل ارزش كالا
دايره تعيين ارزش
مسئول ارزش
پايان
-توزين وسيله حمل(پروخالي)
-الصاق پلمپ درصورت نياز
T -تائيد خروج كالاوچاپ 1
-خروج كالا از گمرك
درب خروج
مسئول درب خروج
شروع
صفحه 1 از 1
نمودار فرآيند ترانزيت خارجی گمرک خروجی
-اخذاجازه ورود كالا به گمرك
-توزين وسيله حمل و اخذ برگه باسكول
-ورود وسيله حمل به اماكن گمركي
انبار
انباردار
هدف :تبيين روند تشريفات تائيد وصول، كنترل، بررسي و اجازه خروج كالاي ترانزيت خارجي از كشور
-دريافت برگ باسكول واظهارنامه
-تعيين ارزياب و كارشناس
-بررسي اسناد وسيله حمل وكنترل پلمپ الصاقي
دايره ترانزيت
كارشناس
آياكالا نياز به ارزيابي مجدددارد؟
آياكالابامندرجات اظهارنامه مطابقت دارد؟
-الصاق مجددپلمپ درصورت نياز
T -تسويه 1
-خروج كالا از مرز
درب خروج
مسئول درب خروج
-اعلام خروج كالا از مرز و فك تضمينات
امورمالي
كارشناس/عامل ذيحساب
بله
خير
-ارزيابي فيزيكي كالا
سرويس ارزيابي ترانزيت
كارشناس سرويس ترانزيت
-تنظيم صورتجلسه مغايرت
-ارسال به دايره قضايي جهت پيگيري موضوع
سرويس ارزيابي ترانزيت
كارشناس سرويس ترانزيت
بله
خير
پايان
شروع
صفحه 1 از 1
نمودار فرآيند ترانزيت داخلی مبدأ
-اخذمجوز ورود
-توزين كالا(وسيله حمل پر)وصدور قبض باسكول
-تخليه كالا وصدور قبض انبار
انبار
انباردار
هدف :تبيين روند تشريفات كالاي ترانزيت داخلي
-ثبت اطلاعات اظهارنامه
-چاپ اظهارنامه
ورود اطلاعات
اپراتور
-كنترل تضمينات
-صدور پروانه
صدور پروانه
متصدي صدور پروانه
-امضاي پروانه
سرويس ارزيابي
رئيس سرويس ارزيابي
پايان
-دريافت و كنترل اظهارنامه وضمائم آن
-احراز مالكيت صاحب كالايانماينده قانوني وي
احراز هويت
كارشناس احراز هويت
-تعيين ارزياب وكارشناس
-ارزيابي كالا وظهرنويسي اظهارنامه
-الصاق پلمپ پس از بارگيري كالا
-امضاي اظهارنامه
سرويس ارزيابي ترانزيت
كارشناس ورئيس سرويس
-كنترل مجدد اظهارنامه وضمائم
-تطبيق مندرجات اظهارنامه باپروانه
-ارزيابي كالادر صورت نياز
-صدور مجوز بارگيري
-خروج كالا
درب خروج
مسئول/كارشناس درب خروج
-تحويل كالا
-پرداخت هزينه هاي مربوطه
انبار
انباردار
-اخذ تضمينات موردنياز
امورمالي
كارشناس امورمالي/عامل ذيحساب
-تعيين ارزش كالا
دايره ارزش
كارشناس ارزش
شروع
صفحه 1 از 1
نمودار فرآيند ترانزيت داخلی مقصد
-اخذ برگه ورود وسيله حمل به گمرك
-توزين وسيله حمل واخذ قبض باسكول
انبار
انباردار
هدف :تبيين روند تشريفات ترانزيت داخلي گمرك مقصد
-تعيين ارزياب وكارشناس
-ارزيابي وسيله حمل وكنترل پلمپ الصاق شده
-فك پلمپ وارزيابي اجمالي
-ظهرنويس اظهارنامه
سرويس ارزيابي ترانزيت
ازياب/كارشناس/مسئول سرويس
-فك تضمين
امور مالي
كارشناس مالي
پايان
-صدور دستور تخليه كالا وصدور قبض انبار
-اعلام وصول كالا به گمرك مبدأ
سرويس ارزيابي ترانزيت
كارشناس/رئيس سرويس
-توزين وتخليه كالا
-صدور قبض انبار
انبار
انباردار
آياكالابامندرجات اظهارنامه و
آياظن قاچاق كالا وجود دارد؟ پروانه مغايرت دارد؟
-ارجاع به واحد قضايي
سرويس ارزيابي
رئيس سروويس ارزيابي
بله
بله خير خير
شروع
صفحه 1 از 1
نمودار فرآيند کنترل کالای همراه مسافران ورودی
-ورود مسافر به سالن مسافري
-كنترل پاسپورت وراهنمايي مسافرجهت ورود به لاين
مربوطه( قرمز ،سبز)
سالن مسافري
ارزياب
هدف :ترخيص كالاي همراه مسافر
پايان
آيامسافربه لاين سبز وارد ميشود؟
X-Ray -كنترل كالا توسط دستگاه
سالن مسافري
ارزياب
آياكالا ممنوع مي باشد؟
آياكالاي همراه مسافرمجازمسافري مي باشد؟
آياكالا تجاري مي باشد؟
بله
خير
-تهيه صورتجلسه كالاي ممنوعه وتحويل به دايره
قضايي درصورت شمول قاچاق
-تهيه صورتجلسه كالاي ممنوعه وتحويل به حراست
جهت معدوم نمودن كالا
سرويس ارزيابي
ارزياب/كارشناس/رئيسسرويس
خير
بله
بله
-ارزيابي كالا
-صدور پته مسافري درصورت تعلق حقوق ورودي
سالن مسافري
ارزياب،كارشناس،مسئول سالن
آيامسافرحقوق ورودي راپرداخت مي كند؟
خير
بله
-صدور پته
-امضاء پته و تحويل كالا
سالن ارزيابي
آيامسافرطي مهلت قانوني مراجعه كرده است؟
خير
-خروج مسافر و كالا همراه مسافر
درب خروج
ارزياب،كارشناس
-تحويل كالاوصدور قبض انبار
انبار
انباردار
خير
بله
خير
شروع فرآيند
واردات قطعي
-تهيه فهرست كالاهاي متروكه واعلام به سازمان
اموال تمليكي
-تحويل كالا به سازمان اموال تمليكي
دايره متروكه
كارشناس
آيامجوزلازم اخذوارائه گرديده است؟
بله
خير
آيا كالا مرجوع مي گردد؟
بله
شروع فرآيند
مرجوعي
خير
ارزياب،كارشناس،مسئول سالن
بله
شروع
صفحه 1 از 1
نمودار فرآيند کنترل کالای همراه مسافران خروجی
-ورود مسافر به همراه كالا به سالن
-ارزيابي كالا
سالن مسافري
ارزياب
هدف :ترخيص كالاي همراه مسافر به هنگام خروج ازكشور
پايان
آيا خروج كالا ممنوع است؟
آياكالامجازاست؟
آيامجوز لازم ارائه گرديده است؟
خير
بله
بله
-ارزيابي كالا واخذ مجوزهاي لازم درصورت نياز
سالن ارزيابي
ارزياب/كارشناس/مسئول سالن
-تحويل كالا به هواپيمايي جهت بسته بندي وحمل
وخروج كالاي همراه مسافر
باجه مسافري
؟
خير
بله
خير
آياكالامشمول قاچاق مي شود؟
خير
-تهيه صورتجلسه كشف قاچاق و ارائه بله
به دايره قضايي
سالن مسافري
ارزياب/كارشناس/رئيس سالن
-پيگيري پرونده و ارجاع به مرجع
قضايي
دايره قضايي
مسئول قضايي
-جلوگيري از خروج كالا
سالن مسافري
ارزياب/كارشناس
-تهيه فهرست كالاهاي متروكه واعلام به
سازمان اموال تمليكي
-تحويل كالا به سازمان اموال تمليكي
دايره متروكه
كارشناس
شروع
1 از 1صفحه
نمودار فرآيند واردات قطعی
-تكميل فرم اظهارنامه توسط ارباب رجوع
-تكميل فرم پيش نويس اظهارنامه
ورود اطلاعات
تايپيست
-دريافت وبررسي اسناد
-بررسي صحت اسناد وصلاحيت واردكننده
-تخصيص شماره ثبت به اظهارنامه(كوتاژ)
-لاك ومهر
-تعيين مسير و بررسي مسير سبز
-امضاء اظهارنامه مسير سبز توسط كارشناس واحد احراز هويت
احراز هويت
كارشناس احراز
-امضاءاظهارنامه توسط كارشناس مربوطه پس از انجام بررسي در هر مسير
-امضاء اظهارنامه توسط رئيس سرويس ارزيابي
سرويس ارزيابي
-بررسي اسناد و تعيين ارزياب
-ارزيابي فيزيكي
-استعلام از آزمايشگاه يااستاندارد
-اخذ كد ارزيابي
مسيرقرمز
كارشناس مسيرقرمز
-بررسي اسناد و استعلام ازآزمايشگاه
يااستاندارد درصورت لزوم
-اخذ كد ارزيابي
مسيرزرد
كارشناس مسيرزرد
-بررسي ارزش
تعيين ارزش
كارشناس ارزش
-تحويل كالا به انبار توسط شركت حمل
-صدور قبض انبار
-ظهرنويسي به نام صاحب كالا
ورود كالا به انبار گمرك
اظهارنامه
-اخذ فيش بانكي وتطبيق بامبلغ وكنترل
شماره حساب
-صدور پروانه
-ارجاع به سرويس ارزيابي
صندوق صدورپروانه
متصدي صدور پروانه
-امضاء پروانه توسط كارشناس مسير و
رئيس سرويس
سرويس ارزيابي
رئيس سرويس
-اجازه بارگيري
درب خروج
كارشناس درب خروج
-كنترل فرآيند ترخيص كالا
-صدور مطالبه نامه كسردريافتي درصورت
لزوم
بازبيني
مسئول بازبيني
-انجام بارگيري
انبار
متصدي انباردار
-كنترل بار واظهارنامه
-ممهور نمودن ظهر واظهارنامه
درب خروج
كارشناس درب خروج
پايان
ادامه
پروانه سبز گمركي
هدف :انجام واردات قطعي كالاهاي وارده به كشور
كارشناس مسير-رئيس سرويس ارزيابي
شروع
صفحه 1 از 1
نمودار فرآيند صدور موقت كالا
- اخذ برگه ورود و ورود كالابه محوطه گمركي
- توزين وسيله حمل واخذ قبض باسكول پر
- تخليه كالا وصدور قبض انبار
انبارهاي عمومي
انباردار
هدف: تبيين روند تشريفات صدورموقت كالا
پايان
- ورود اطلاعات
- چاپ اظهارنامه
ورود اطلاعات
اپراتور
- دريافت وكنترل اظهارنامه واسنادضميمه
- احرازهويت مالكيت كالا
- كنترل بدهي ماده 7
- تخصيص شماره ثبت
احرازهويت
كارشناس/مسئول
- تعيين كارشناس و ارزياب
- تائيد مبلغ تضمين
- تخصيص شماره ارزيابي
- ارزيابي كالا وظهرنويسي توسط ارزياب
- حسب مورد ارسال نمونه كالا
سرويس ارزيابي
كارشناس/رئيس سرويس
- صدور پروانه
صندوق وصدور پروانه
متصدي صندوق
- بررسي اسناد و اظهارنامه وتطبيق با پروانه
- ارزيابي فيزيكي كالا درصورت لزوم
- ظهرنويسي پروانه وصدور مجوز خروج كالا
- خروج كالا از گمرك
درب خروج
كارشناس/مسئول
- تعيين ارزياب
- ارزيابي وسيله حمل وپلمپ
- قيد مراتب در ظهراظهارنامه
- خروج كالا از مرز
- اعلام خروج كالااز مرزبه گمرك ورودي
گمرك مرز خروج
كارشناس/مسئول
- اخذ تضمين
- درج تائيديه اخذ تضمين برروي
اظهارنامه
امورمالي
كارشناس/ذيحساب
- پرداخت وجوه مربوطه
- تحويل كالا
انبار
انباردار
شروع
صفحه 1 از 1
نمودار فرآيند ورودی بسته های پستی(هديه وسوغات)
-احراز مالكيت صاحب كالا
-ثبت سوابق
احراز هويت و دريافت اسناد
مسئول احراز هويت
-تعيين ارزياب و كارشناس مربوطه
-ارزيابي كالا
سرويس ارزيابي
ارزياب و كارشناس
آياكالا ممنوع مي باشد؟
-تعيين ارزش كالا
دايره تعيين ارزش
كارشناس ارزش
آياكالا نياز به مجوز قانوني دارد؟
-تعيين حقوق ورودي
-تائيد كارشناس
-تائيد رئيس سرويس
سرويس ارزيابي
ارزياب/كارشناس/رئيس سرويس
بله
معدوم مرجوع
-معدوم كردن كالا باحضور
نماينده حراست و صاحب كالا
حراست
نماينده حراست
-درخواست مرجوع نمودن كالا
-مرجوع شدن كالابه كشورمبدأ
سرويس ارزيابي
بله
آيا مجوز موردنياز اخذ
شده است؟
مرجوع
متروكه
-صدورپته
-اخذ فيش بانكي پرداخت درصورت تعلق
حقوق ورودي
صندوق وصدورپته
ارزياب و كارشناس
-كنترل پته با بسته پستي
-اجازه خروج كالا
درب خروج
كارشناس درب خروج
-كنترل فرآيند ترخيص كالا
-صدور مطالبه نامه كسردريافتي درصورت
لزوم
بازبيني
مسئول بازبيني
خير
خير
خير
-ارائه ليست كالاهاي متروكه
-تحويل كالاهاي متروكه به سازمان اموال
تمليكي
انبار
انباردار
پايان
بله
ارزياب/كارشناس/رئيس سرويس
-تحويل كالا به صاحب كالا
انبار
انباردار
هدف :ترخيص كالاي ورودي( هديه و سوغات)
شروع
صفحه 1 از 1
نمودار فرآيند صدور بسته های پستی(هديه وسوغات)
-مراجعه صاحب بسته يانماينده وي به متصدي پست
-توزين بسته پستي
باتوجه به وزن CN يا 23 CN -ارائه تكمبل شده فرم 22
بسته پستي
پست
متصدي پست
هدف :خروج بسته هاي پستي( هديه و سوغات)
-احراز هويت صاحب بسته پستي
احرازهويت
مسئول احرازهويت
-تائيد فرم و الصاق فرم مربوطه به بسته
-نظارت پست بربسته بندي بسته درحضور صاحب آن
-ممهوركردن بسته به مهرگمرك وتحويل به نماينده پست
سرويس ارزيابي
ارزياب/كارشناس
CN يا 23 CN -ارزيابي كالا باتوجه به فرم تكميل شده 22
-ارجاع فرم به صاحب بسته جهت اصلاح درصورت
مغايرت اطلاعات فرم بابسته پستي
سرويس ارزيابي
ارزياب
آيا خروج /صدور بسته غيرمجاز مي باشد؟
آيا خروج /صدور بسته ممنوع مي باشد؟
آيامجوزموردنياز ازمراجع ذيربط اخذشده است؟
-جلوگيري از ارسال كالا و رد درخواست
سرويس ارزيابي
ارزياب
-تهيه صورتجلسه وارجاع به دايره قضايي جهت
پيگيري
سرويس ارزيابي
ارزياب/كارشناس
خير بله
خير
خير
بله
بله
پايان
شروع
صفحه 1از 1
نمودار فرآيند ورود موقت
-اخذ مجوز ورود موقت براساس نوع كالا
دفتر صادرات يا واردات
مدير كل
-تحويل كالا به انبار گمرك
-صدور قبض انبار و ظهرنويسي به نام
صاحب كالا
ورود كالا به گمرك
-كنترل نهايي اظهارنامه و امضاء
سرويس ارزيابي
رئيس سرويس
پايان
ه م ا د ا
هدف :تبيين روند فرآيند ورود موقت كالا
-اخذ تضمين و انعكاس در اظهارنامه
امور مالي
مسئول امور مالي
-تكميل فرم پيش نويس اظهارنامه واردات
ورود اطلاعات
تايپيست
اظهارنامه
-دريافت وبررسي صحت اسناد ومدارك ومندرجات
-بررسي تعهدات وماده 7ق امور گمركي
-تخصيص شماره كوتاژ
-ضرب مهر تائيد عدم بدهي مالي يا تعهد معوقه
صاحب كالا
-لاك ومهر اظهارنامه
احراز هويت
مسئول احراز
-رويت كالا وظهرنويسي اظهارنامه
-تخصيص شماره ارزيابي
-بررسي اسناد و مدارك
-گزارش مغايرتها
-حسب مورد ارسال نمونه كالا
-امضاي اظهارنامه
-محاسبه تضمينات
-بررسي ارزش در مقايسه با سوابق
سرويس ارزيابي
رئيس سرويس/كارشناس
-پرداخت وجوه
-رسيد نمودن پرداخت وجه در پروانه
-پرينت پروانه
صندوق
مسئول صندوق
-حصول اطمينان ازصحت اارزش،تعرفه و مطابقت
تشريفات با قانون
-اجازه ورود وسيله نقليه جهت بارگيري
-ثبت مراتب در درفتر وظهر پروانه
-اخذ رسيد از صاحب كالا
درب خروج
مسئول درب خروج
-توزين وسيله حمل خالي
-نظارت بر بارگيري
-توزين وسيله حمل پس از بارگيري
-ثبت مراتب در دفترانبار وظهرپروانه
-اخذ رسيد تحويل كالا
انبار
متصدي انبار
آياكالا به خارج ازكشور پس ازاتمام
مهلت ورود عودت گرديده؟
بله
خير كالاي ورود موقت
شده مرجوع مي شود
محصول بدست آمده
از كالاي ورود موقت
شده،صادر ميشود
-ارائه درخواست تسويه يا تمديد پروانه هاي
ورود موقت
-صدور حكم تسويه يا تمديد
-ارئه كيل مصرف
-ارائه اصل پروانه هاي صادراتي يامرجوعي
-ارائه اصل پروانه ورود موقت
دايره ورود موقت
-استرداد تضمين
امور مالي
مسئول امور مالي
پروانه
شروع
صفحه 1از 1
نمودار فرآيند صادرات
-تكميل فرم پيش نويس اظهارنامه
-الصاق مدارك موردنياز به اظهار ولاك ومهر
ورود اطلاعات
تايپيست
-دريافت وبررسي صحت اسناد ومدارك
ومندرجات
-كنترل بدهي ماده 7
-تخصيص شماره ثبت به اظهارنامه(كوتاژ)
-ممهور نمودن اظهارنامه ولاك و مهر
-تعيين مسير وبررسي اجمالي اسناد مسير سبز
احراز هويت
مسئول احراز
-امضاء اظهارنامه پساز بررسي توسط كارشناس مسير مربوطه
-امضاء اظهارنامه توسط رئيس سرويس ارزيابي
سرويس ارزيابي
كارشناس- رئيس سرويس ارزيابي
-بررسي اسناد ومدارك وتعرفه وكنترل
محاسبات و تطبيق با قوانين ومقررات صادرات
وواردات
-حسب مورد ارسال نمونه جهت تعيين نوع
جنس ويااستعلام اجازه صدور ازمراجع
-حسب مورد گزارش مغايرتها
-پلمپ وسيله حمل وامضاء اظهارنامه
مسيرقرمز
كارشناس مسيرقرمز
-بررسي اسناد ومدارك،تعرفه وكنترل محاسبات
- رؤيت كالاوظهرنويسي اظهارنامه
-پلمپ وسيله حمل وامضاء اظهارنامه
مسير زرد
كارشناس مسير زرد
-اخذ برگه ورود و ورود به گمرك
-توزين وسيله حمل واخذ قبض باسكول
-تخليه كالاوصدور قبض انبار،تقاضاي
ارزيابي در محل يا تقاضاي حمل يكسره
ورود كالا به انبار گمرك
-اامضاء پروانه توسط رئيس سرويس ارزيابي اظهارنامه
سرويس ارزيابي
رئيس سرويس
-كنترل نهايي اظهارنامه
-ورود اطلاعات پروانه صادراتي به سيستم
واردات در مقابل صادرات
درب خروج
كارشناس درب خروج
-خروج كالااز مرز
-ثبت اطلاعات خروج درسيستم واردات
درمقابل صادرات
-ثبت خروج كالا از مرز درسيستم رايانه مرزي
گمرك مرزي
كارشناس گمرك
پايان
ادامه
هدف :صادرات كالاهايي كه دركشورهاي
خارج از ايران به مصرف يافروش مي رسد.
-حسب مورد پرداخت وجوه و صدور پروانه
صندوق
مسئول صندوق
خروج كالا از گمرك
شروع
صفحه 1 از 1
نمودارفرآيند استرداد حقوق ورودی
-ارائه درخواست استرداد توسط صاحب كالايانماينده
قانوني
-ارجاع نامه به سرويس ارزيابي
معاونت امور گمركي
معاون امورگمركي
هدف :استرداد مبالغي اضافي ياحقوق ورودي پرداختي جهت كالاي ورود موقت
-بررسي درخواست
سرويس ارزيابي
رئيس سرويس/مسئول مكاتبات سرويس
استرداد حقوق ورودي ناشي
از اضافه پرداختي
آيادرخواست مورد تائيد مي باشد؟
-محاسبه مبلغ مورد استرداد
-تكميل فرم استرداد
سرويس ارزيابي
مسئول سرويس/مسئول مكاتبات
-صدورچك بابت استرداد مبلغ تائيد شده
-تحويل چك به صاحب كالا يا نماينده قانوني
امورمالي
كارشناس/عامل ذيحساب
بله
خير
-دريافت درخواست استرداد به انضمام كپي پروانه
وساير اسناد مثبته
-صدور دستور بررسي
گمرك مربوطه يادفترصادرات
مدير كل
-بررسي كارشناسي موضوع
سرويس ارزيابي يا دفتر صادرات
كارشناس/رئيس
استرداد حقوق ورودي ناشي
ازصادرات ورود موقت كالا
آيادرخواست مورد تائيدكارشناس است؟
بله
-محاسبه مبلغ مورد استرداد
-تكميل فرم استرداد
-صدور حكم استرداد
-ممهور شدن پروانه هاي صادرات
سرويس ارزيابي يادفتر صادرات
كارشناس/رئيس
-واريز مبلغ حقوق استردادي به حساب ذينفع
امورمالي
كارشناس/عامل ذيحساب
-ممهورنمودن اصل پروانه واردات قطعي معادل حقوق
ورودي استردادي
سرويس ارزيابي يا دفترصادرات
كارشناس/عامل ذيحساب
-رد درخواست
كارشناس/رئيس
پايان
سرويس ارزيابي
خير
آياذينفع تمكين ميكند؟
-رسيدگي به اختلاف بين گمرك و ذينفع
-صدور نظريه نهايي
144 ق.ا.گ r كميسيون موضوع ماده
اعضاء كميسيون
آيا نظريه كميسيون به نفع ذينفع است؟
خير
بله
-رد درخواست
سرويس ارزيابي/دفتر صادرات
سرويس ارزيابي يا دفترصادرات
خير
بله
تشريفات ورود کالا
تحت پوشش کارنه تير
- اخذ برگه ورود و
ورود به گمرک
- توزين وسيله حمل و
اخذ قبض باسکول
ارائه درخواست به انضمام
مدارک مورد نياز
- دفترچه کارنه تير
- دفترچه گواهی
قبولی
CMR - تصوير
- تصوير مانيفست
- تصوير بارنامه
- تصوير فاکتور
- قبض باسکول
- ارزيابی وسيله حمل و
کنترل پلمپ الصاق شده
- ظهرنويسی وله سبز
- بررسی اسناد
- ثبت در دفتر و اختصاص
رديف مرزی
- درج مهر و امضاءدر محلهای
درنظر گرفته شده دفترچه تير
- جدا نمودن وله سفيد
- تحويل دفترچه کارنه تيرو
گواهی قبولی به نماينده
شرکت حمل جهت ادامه مسير
- اخذ برگه ورود و ورود
به گمرک
- توزين وسيله حمل و
اخذ قبض باسکول
ارائه درخواست به انضمام
مدارک مورد نياز
- دفترچه کارنه تير
- دفترچه گواهی
قبولی
CMR - تصوير
- تصوير مانيفست
- تصوير بارنامه
- تصوير فاکتور
- قبض باسکول
- ارزيابی وسيله حمل و
کنترل پلمپ الصاق شده
- فک پلمپ
- ارزيابی اجمالی کالا
- ظهرنويسی وله سبز
- صدور دستور تخليه کالا
- ارائه دفتر کارنه تير و مدارک
اشاره شده به انبار
- تخليه کالا در حضور متصدی
انبار
- توزين وسيله حمل خالی
- صدور برگه تالی و قبض انبار به
نام شرکت حمل و تحويل کليه
اسناد به دايره کارنه تير
ورود کالا به
گمرک ورودی
دايره کارنه تير
ارزيابی
دايره کارنه تير
خروج کالا از
گمرک ورودی
ورود کالا به
گمرک مقصد
دايره کارنه تير
ارزيابی
تخليه کالا
شروع
- ثبت در رديف مرزی مربوطه در
دفتر
- ثبت رايانه
- درج مهر و امضاء در محلهای
درنظر گرفته شده دفترچه
- جدا نمودن دو قسمت بالای وله سبز و
ارسال قسمت وسط وله به گمرک
مبداء جهت اعلام وصول
- اخذ رسيد از نماينده شرکت حمل و
تحويل اصل قبض انبار و دفترچه
تسويه شده کارنه تير به وی
- صدور قبض انبار برای کالا به
ميزان اسناد و تسويه کارنه
- صدور قبض انبار برای کالای
اضافی
- ابلاغ اخطار به نماينده شرکت
حمل جهت ارائه اسناد مثبته
- در صورت عدم ارائه اسناد
ظرف مهلت 6 ماه، کالا ضبط
دولت ميگردد
بررسی اسناد
توسط مسئول
کارنه تير
- ثبت در رديف مرزی مربوطه در
دفتر با ذکر مشروط بودن آن
- ثبت رايانه
در محلهای "R" - ضرب مهر
مخصوص دفترچه
- جدا نمودن دوبخش بالای وله سبز
- اخذ رسيد از نماينده شرکت حمل و
تحويل اصل قبض انبار و دفترچه
کارنه تير مشروط شده به وی
- ابلاغ اخطار به اطاق بازرگانی و
شرکت حمل جهت ارائه اسناد مثبته
و توجيه موارد اختلاف
- درصورت عدم اقدام ظرف
مدت 3ماه، ارسال مطالبه نامه به
اطاق بازرگانی به ميزان حقوق
ورودی متعلق به کسری کالا
تسويه کارنه تير
تسويه مشروط
کارنه تير
قبض انبار
کالا کسر تعداد و يا کسر
وزن دارد
کالا اضافه تعداد دارد
وليكن ارزش تغيير نميكند
كالا اختلاف نداردو يا اختلاف وزن دارد
پايان
تشريفات خروج كالا
تحت پوشش كارنه تير
- ارائه تضمين جهت
عضويت در کنوانسيون تير
- اخذ گواهی قبولی برای
وسيله حمل
- اخذ برگه ورود و ورود
به گمرک
- توزين وسيله حمل و
اخذ قبض باسکول پر
دريافت دفترچه کارنه تير
دارای تاريخ معتبر
تکميل اطلاعات تمامی
صفحات دفترچه تير،
توسط شرکت حمل
ارائه دفترچه کارنه تير و
قبض باسکول
- دفترچه کارنه تير
- دفترچه گواهی قبولی
- پروانه خروج کالا
- صورتجلسه بارگيری
CMR - تصوير
- تصوير مانيفست
- تصوير بارنامه
- ارزيابی وسيله حمل و
کنترل پلمپ الصاق شده
- ظهرنويسی وله سبز
- بررسی اسناد
- ثبت در رديف مرزی مربوطه در
دفتر
- درج مهر و امضاء در محلهای
در نظر گرفته شده دفترچه تير
- جدا نمودن دوبخش بالای وله
سبز و ارسال قسمت وسط وله به
گمرک مبداء جهت اعلام وصول
- تحويل دفترچه کارنه تيربه
نماينده شرکت حمل
- اخذ پروانه خروج کالا
- اخذ صورتجلسه بارگيری
- ارائه درخواست به انضمام
مدارک مورد نياز
- بررسی اسناد
- ثبت در دفتر و اختصاص رديف
مرزی
- درج مهر و امضاءدر محلهای
درنظر گرفته شده دفترچه تير
- جدا نمودن وله سفيد
- تحويل دفترچه کارنه تيرو گواهی
قبولی به نماينده شرکت حمل
اتاق بازرگانی
ترخيص کالا
اتاق بازرگانی
دايره کارنه تير
گمرک صادر
کننده کالا
تکميل اطلاعات
دفترچه
ورود کالا به
گمرک مرز خروج
دايره کارنه تير
ارزيابی
دايره کارنه تير
خروج کالا از
مرز ايران
شروع
پايان
فرم 23
توجه : در گمركاتيكه به سيستم مكانيزه آسيكودا مجهز هستند ابتدا پيش نويس اظهارنامه توسط متقاضي تكميل
و سپس فرم هاي اظهارنامه ( 23 و 24 ) توسط سيستم پرينت ميشود.
در صورتيكه اظهارنامه بيش از يك قلم تعرفه باشد فرم 24 نيز بايد تكميل شود.
فرم 24
فرم 25
توجه : در گمركاتيكه به سيستم مكانيزه آسيكودا مجهز هستند ابتدا پيش نويس اظهارنامه توسط متقاضي تكميل
و سپس فرم هاي اظهارنامه ( 25 و 25 ) توسط سيستم پرينت ميشود.
در صورتيكه اظهارنامه بيش از يك قلم تعرفه باشد فرم 24 نيز بايد تكميل شود.
فرم 26
فرم 211
فرم 181
2-م - فرم 022
فرم 110
فرم 221
فرم 291
2 -م - فرم 31
2-م - فرم 41
2-م - فرم 091
بسمه تعالی
شماره درخواست :
تاريخ درخواست: :
فرم شماره 1
فرم تقاضانامه ورودموقت مواد اوليه موضوع ماده 12 ق.م.ص.و و ماده 20 قانون تسهيل نوسازی صنايع
مشخصات متقاضی
نام کامل متقاضی: (نام و نام خانوادگی مديرعامل برای اشخاص حقوقی) :
شماره شماره کدينگ: شماره کارت بازرگانی: تاريخ انقضاء کارت بازرگانی:
کداقتصادی: نوع فعاليت : شهر محل صدور کارت :
آدرس پست الکترونيک:
آدرس دفتر مرکزی :
شماره تلفن:
مشخصات واحد توليدی
نام واحد توليدی : شماره پروانه بهره برداری:
ظرفيت ساليانه: تاريخ پروانه بهره برداری:
زمينه توليد: تعداد کارکنان بيمه شده:
آدرس محل واحد توليدی:
شماره تلفن:
مشخصات کالای مورد درخواست
رديف شماره تعرفه
(HS (آد
نام فارسی و مشخصات
فنی کالا
مقدار کشورمبداء گمرک مقصدجهت
ترخيص کالا
مبلغ فوب کالا
(کل پروفرم)
شماره وتاريخ
پروفرم
نوع کالای توليدی
ازمحل مواداوليه
ميزان کالای توليد
براساس کيل مصرف
کشور مقصد
برای صادرات
واحد
استان مورد درخواست جهت ثبت سفارش: نحوه تأمين ارز(بدون انتقال ارز/اعتباراسنادی):
چنانچه قبلاٌ سابقه صادرات داشته ايد به صورت خلاصه نوع کالا، ميزان ، ارزش کشور مقصد و مرز خروجی رادر همين فرم اعلام نموده و

برای سه سال گذشته از هر سال تصوير دوفقره پروانه صادراتی به صورت پشت و رو ضميمه گردد. قبلاً سابقه صادرات نداشته ام
سال نوع آالاي
صادرشده
ميزان
ارزش آل
(دلاري)
گمرآات صادراتي آشورهاي مقصد
مرزهاي خروجي
86
87
88

سابقه ورودموقت نداشته ام
71/....../ شماره پرونده تشکيل شده دردفترصادرات به شماره آلاسه 768
سابقه ورودموقت داشته ام
ضمناً در صورت وجود سابقه ورودموقت تکميل ظهر فرم به صورت کامل الزامی بوده و نسخه ارايه شده به اين دفتر بايستی به صورت پشت
ورو باشد.
اينجانب به عنوان مديرعامل/وکيل قانونی شرکت به شماره وکالت مورخ ضمن توجه به مندرجات ظهر فرم صحت
اطلاعات ارائه شده را تائيد نموده و مسئوليت ناشی از آن را کاملاً می پذيرم.
نام و امضاء مقام مجاز وتاريخ(همراه با
مهرشرکت
محل مهر
دبيرخانه
تكميل توسط گمرك
بررسي واحدرايانه
تعداد پروانه هاي تسويه شده............ فقره تعداد پروانه هاي تبديل به قطعي شده........ فقره
تعداد پروانه هاي جاري و تمديدي..........فقره تعداد پروانه هاي مدت منقضي(اجراي ماده..... فقره
تعداد مجوز هاي پروانه نشده............. فقره نوع تضمين آخرين مجوز صادرشده................ فقره
امضاء مسئول واحدرايانه
به مندرجات ظهرفرم توجه شود ارجاع به :
نام آارشناس:
بسمه تعالي
شماره درخواست :
تاريخ :
« تقاضانامه تمديد پروانه ورود موقت مواد اوليه موضوع ماده 20 قانون تسهيل نوسازي صنايع »
محل مهر دبيرخانه
به : دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران
از:
با عنايت به اتمام مهلت پروانه / پروانه هاي ورود موقت مندرج در جدول ذيل مقتضي است نسبت به تمديد پروانه / پروانه هاي مزبور اقدام فرمايند.
رديف شماره كوتاژ شماره پروانه
(ارزيابي)
تاريخ گمرك ترخيص
كننده
شماره مجوز ورود موقت
اوليه دفتر صادرات
تاريخ مجوز نوع كالاي
وارداتي
مقدار ارزشريالي ارزش دلاري نوع تضمين
توديعي
آخرين مهلت
اعتبار پروانه
مدت درخواستي
جهت تمديد
مقدار صادرات صورت گرفته از محل
پروانه ورود موقت ( به درصد و با
توجه به كيل مصرف كالا )
1
2
3
آدرس نگه داري كالا براي بازديد :
در صورتيكه از محل پروانه ورود موقت صادرات صورت پذيرفته فهرست كوتاژهاي صادراتي در ظهر فرم طبق اطلاعات درخواستي درج گردد.
تصوير پروانه ورود موقت كه متضمن شماره مجوز صادره اين دفتر در متن آن باشد به همراه وكيل باشد .
در صورتيكه از محل پروانه صادرات نپذيرفته دلايل آن مشروحا"اعلام گردد:
تمديد پروانه هاي ورود موقت تا سقف دو سال مهلت قانوني در اختيار گمرك ايران مي باشد لذا تمديد پس از مدت مذكور از سوي دفتر صادرات امكان پذير نخواهد بود.
صحت اطلاعات و اسناد ارائه شده مورد تائيد مي باشد و مسئوليت مغايرت احتمالي به عهده اين شركت خواهد بود .
نام و امضاء مقام مجاز
( همراه با مهر شركت )
« فهرست پروانه هاي صادراتي موضوع پروانه /پر وانه هاي ورود موقت مورد درخواست جهت تمديد »
رديف شماره كوتاژ تاريخ مقدار كالاي صادراتي نوع كالاي صادراتي گمرك مبدا گمرك خروجي كشور مقصد شماره و تاريخ رديف مرزي خروج ارزش دلاري
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• ارائه تصوير سه فقره پروانه صادراتي به صورت پشت و رو الزامي است .
• با عنايت به دستور العمل شماره مورخ تمديد پروانه هاي ورود موقت براي شش ماهه اول كه حداقل 25 % تعهدات آنها انجام
شده و براي شش ماهه دوم كه حداقل 50 % تعهدات آنها انجام شده باشد به گمرك اجرايي مربوطه تفويض اختيار گرديده است.
• پس از ثبت درخواست در دبيرخانه دفتر صادرات و اخذ دستور از مديريت يا يكي از معاونين دفتر صادرات و تعيين كارشناس از سوي مسئول واحد ورود موقت ،
درخواست در بايگاني كلاسه بندي و به كارشناس مربوطه جهت رسيدگي ارائه گردد.ضمنا" شماره ثبت نامه و شماره پرونده در مراجعات بعدي همراه باشد.
• ارائه وكالتنامه محضري از سوي مراجعه كننده به همراه اصل و تصوير كارت شناسايي جهت پيگيري ضروري مي باشد.
جدول محاسبه كيل مصرف و ضايعات مواد اوليه مورد مصرف در توليد يك واحد محصول توليد شده جهت صادرات (جهت استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 14 ق.م.ص.و و تسويه
پروانه هاي ورودموقت موضوع ماده 12 ق.م.ص.و و ماده 20 قانون تسهيل نوسازي صنايع مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي
مشخصات صادركننده : آدرس:
تلفن و نمابر: پست الكترونيك:
نام كالاي صادراتي به
فارسي ومشخصات فني
واحد
سنجش
نام ومشخصات فني مواداوليه
مصرفي درتوليدهرواحد كالاي
صادراتي
تعرفه گمركي
(HS (كدسيستم
جمع مقدار مواد مصرفي در واحد كالا ملاحظات
HS كدسيستم
وزن
هرواحد
واحد ميزان مواد اوليه مورد استفاده درتوليد
يك واحدمحصول صادراتي
ميزان ضايعات براساس يك واحد
محصول صادراتي
جمع
مهرو امضاء صادركننده :
فرم ( 2) ميزان تعهدات صورت گرفته از محل پروانه ورودموقت
رديف شماره کامل وتاريخ
مجوز صادره از دفتر
صادرات
شماره و تاريخ پروانه های
ورودموقت از مجوز مذکور
نوع کالا
مقدار کالای
ترخيص شده
ارزش (دلار) تعداد پروانه های صادراتی
تنظيمی از محل پروانه ورود
موقت ونوع آالاي صادراتی
درصدتعهدات انجام شده
ز محل پروانه باتوجه
به کيل مصرف
ميزان باقيمانده
تعهد(درصدی)
آخرين تاريخ
اعتبارپروانه
تعداد پروانه هاي تسويه شده تاآنون.......... فقره تعداد پروانه هاي تبديل به قطعي شده................ فقره
تعداد پروانه هاي جاري و تمديدي...............فقره تعداد پروانه هاي مدت منقضي(اجراي ماده 14 ).......... فقره
عداد مجوز هاي پروانه نشده....................فقره نوع تضمين آخرين مجوز صادرشده
مدارك مورد نياز:
-1 تصوير تمام صفحات کارت بازرگانی نام وامضاء مقام مجازوتاريخ(همراه با مهرشرآت)
-2 تصوير پروانه بهره برداری
-3 تصوير روزنامه رسمی و آگهی آخرين تغييرات
-4 تصوير پروفرم (در دو نسخه)
-5 تصوير قرارداد (در صورتيکه متقاضی با واحد توليدی قرارداد داشته باشد)
-6 تصوير فهرست کارکنان بيمه شده واحد توليدی به انضمام تصوير فيش پرداخت مر بوطه ( برای دوماه آخر منتهی به درخواست )
-7 تصوير وکالتنامه محضری مراجعه کننده و تصوير کارت شناسايی مربوطه.
-8 تصوير پشت و روی پروانه های صادراتی (برای متقاضيانی که قبلاً سابقه ورودموقت نداشته اند ) از هر سال دو فقره پروانه.
*** ارائه اصل مدارک فوق الذکر برای متقاضيانی که از سال 1384 به بعد سابقه ورودموقت نداشته اند جهت مطابقت با تصاوير ارائه شده ضروری می باشد.
*** در صورتيکه مقرر است کالا از طريق گشايش اعتبار اسنادی در بانک وارد گردد ارائه نامه بانک گشايش کننده مبنی بر تامين ارز از محل ارز متقاضی الزامی می باشد.
*** برای متقاضيانی که طی سالهای 87 و 86 و شش ماه اول سال جاری سابقه ورودموقت مواد اوليه داشته اند ارايه تصوير پروانه بهره برداری ،پروفرم (در 2نسخه ) ،وکالتنامه
محضری نماينده شرکت به همراه اين فرم کافی می باشد.
*** درج شماره پروانه ورودموقت در هنگام اظهار کالا برای صدور در متن اظهارنامه صادراتی و پروانه مربوطه ضروری بوده و در صورت عدم امکان صادراتی بخشی از کالا در مهلت
های قانونی تبديل به قطعی نمودن پروانه ورودموقت منوط به پرداخت دوبرابر حقوق ورودی بارعايت ساير مقررات وتشريفات و اخذ مجوزهای مربوطه
خواهد بود.
*** در صورتيكه براي صادرات آالا قرارداد باخريدار خارجي وجود دارد تصوير آن ضميمه شود.
*** ارائه قراردادتائيد شده توسط وزارت نفت يا شرآت ملي صنايع پتروشيمي براي متقاضياني آه قصدصدور آالاي توليدي به منطقه ويژه عسلويه و پتروشيمي بندرامام (ره) را
دارند ضروري مي باشد.
*** متقاضياني آه پروانه ورودموقت چاري يا تمديد شده دارند و از محل اين گونه پروانه ها صادراتي انجام شده تصوير پشت و روي دوفقره پروانه صادراتي (ضمن تكميل جدول
فوق ) ارائه نمايند.
*** به جهت سهولت در دسترسي به سوابق ارائه شماره ثبت درخواست و شماره آلاسه پرونده درمراجعات بعدي ضروري مي باشد.
تايپ گردد. word *** فرم ياد شده به صورت پشت و رو در محيط
« توضيحات »
-1 فرم شماره 1 و 2 بايستي تايپ شده و به صورت پشت و روپرينت شود.و داراي شماره و
تاريخ درخواست از سوي ذينفع باشد.
-2 همراه داشتن تصوير و اصل وكالتنامه و تصوير واصل كارت شناسايي معتبرهنگام ارائه
مدارك ضروري مي باشد.
-3 در موارديكه امكان ارائه نمونه كالاي وارداتي و نمونه كالاي صادراتي وجود دارد نسبت به
ارائه آن اقدام گردد.
-4 بعد از ثبت درخواست در دبيرخانه و بايگاني دفتر صادرات شماره نامه ثبتي و شماره
پرونده براي پيگيري در مراجعات بعدي توسط نماينده يادداشت گردد.
« مراحل ثبت و بررسي تقاضانامه »
-1 ارائه تقاضانامه ورودموقت با رعايت موارد فوق به دبيرخانه دفترصادرات.
-2 ارائه تقاضانامه ثبت شده به معاونين يا مديركل دفترصادرات جهت ارجاع.
-3 ارائه تقاضانامه به مسئول واحد جهت تعيين كارشناس.
-4 كلاسه بندي تقاضا در بايگاني دفترصادرات و ارائه به كارشناس.
بسمه تعالی
( فرم شماره( 1
دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران
اينجانب /شركت فرزند /ثبت شده در اداره ثبت شركتهاي
به شماره شناسنامه و كد ملي شماره/به شماره ثبت داراي شماره كارت بازرگاني وشماره كد
اقتصادي و شماره كدينگ ضمن تقديم برگ فرم هاي شماره( 2)و( 3) موضوع
استرداد حقوق ورودي ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات و ضمائم پيوست (به شرح ذيل) ، تقاضاي استرداد
حقوق ورودي متعلقه اظهار شده به مبلغ ريال را دارم/دارد و بدينوسيله تعهد مي نمايم/مي
نمايد چنانچه بعد از دريافت حقوق ورودي حكم استرداد صادره از سوي گمرك ايران ، مربوط به اظهارنامه ها و پروانه
ها مطابق ليست پيوست ,معلوم گردد كه در محاسبات مبالغ ، اشتباهي صورت گرفنه يا اسناد ابرازي توسط اينجانب
داراي مغايرت يا فاقد اصالت قانوني بوده، يا به هر دليل ديگر اينجانب استحقاق دريافت مبلغ مزبور را نداشته ام،
ظرف يك هفته پس از ابلاغ مراتب توسط دفتر صادرات گمرك ايران بدون هيچگونه قيد و شرط ،مبلغ اعلام شده از
طرف دفتر مزبور را به صندوق دولت واريز نمايم/نمايد.
نام و امضاء مقام مجاز و سمت
همراه با مهر شركت
مدارك پيوست:
( ---- - برگ فرم شماره( 2
( ---- - برگ فرم شماره( 3
---- - برگ فرم شماره( 4) در صورت لزوم.
---- - برگ تصوير پروانه وارداتي.
---- - برگ تصوير پروانه صادراتي.
---- - برگ كيل مصرف و ضايعات مواد اوليه (از وزارت صنايع و معادن)
---- - برگ وكالتنامه و كيل قانوني ذينفع.
---- - برگ تصوير آگهي روزنامه رسمي شركت( فقط براي اشخاص حقوقي)
توجه 1: اين برگه بايد در سربرگ شركت تايپ شده و به امضاء اشخاصي كه مطابق روزنامه رسمي شركت ذيصلاح جهت امضاء اسناد تعهد آور
مي باشند امضاء و ممهور به مهر شركت نيز گردد.
توجه 2: اعلام آدرس دقيق به همراه شماره تلفن جهت استفاده در مكاتبات الزامي مي باشد.
بسمه تعالی
( فرم شماره( 2
فهرست .... فقره پروانه هاي صادراتي شركت............. به شماره كارت بازرگاني................ و شماره كداقتصادي................. آدرس...................................
شماره تلفن.................. از محل مواد اوليه وارده طي ..... فقره پروانه وارداتي.(مربوطه به مرحله............ استرداد)
لطفاًٌ مندرجات جدول را به ترتيب تاريخ درج بفرماييد.
رديف نام صاحب كالا نام كالاي
صادراتي
مقداركالا شماره كوتاژ نام گمرك
صادراتي
نام مرز
خروجي
رديف مرزي خروجي شماره پروانه ها(شماره ارزيابي)يا كوتاژهاي ورودقطعي
( قيدشده روي پروانه صادراتي(مندرج در باكس 44
شماره پروانه ها(شماره ارزيابي)ياكوتاژهاي ورودموقت قيدشده برروي
( شماره كدينگ (واحد] پروانه صادراتي(درصورت وجود)(مندرج درباكس 44
حسب
نوع كالا
تاريخ تاريخ خروج ازمرز
شماره سريال
مندرح درگوشه
پايين سمت
راست
مندرجات فوق تائيدميگردد./نياز به اصلاح دارد. صحت اطلاعات فوق مورد تائيد مي باشد.
نام و امضاء كارشناس پرونده نام و امضاء مقام مسئول شركت همراه با مهر
بسمه تعالی
( فرم شماره( 3
71/0000/ فهرست پروانه هابا يز رواگراندات يي، كيل مصرف و جدول محاسبه مبلغ قابل استرداد مربوط به شركت........................................به شماره پرونده 773 و به شماره كارت .............................. و شماره كداقتصادي............................ آدرس.................................................شماره تلفن.........................
مرحله............
رديف نام واردکننده
(نام صاحب
کالا)
نام کالای
وارداتی
تعرفه کالا
HS کد
شماره
کوتاژ
وارداتی
تاريخ
خروج
اولين
محموله
وارداتی
از گمرک)
مقدارد
مواد اوليه
وارداتی
گمرک
ترخيص
کننده کالا
کيل مصرف وضايعات مقدار
صادرات از
محل مواد
اوليه
وارداتی
مقدارمواداوليه
مصرف شده
درصادرات
رديفهای
صادراتی
مورداستفاده
براساس فرم
( شماره( 2
مقدارمواد اوليه
استرداد دشده
از قبل
مقدار مواداوليه
باقی مانده از قبل
حقوق ورودی باقيمانده کالای وارداتی قابل
استفاده برای مراحل بعد
باقی مانده صادرات
برا ی استفاده در
پروانه ورودی ديگر
ميزان
مصرف
ضايعات جمع
(واحد)
تاريخ (واحد) (واحد)
شماره کدينگ
شماره
پروانه
(شماره
ارزيابی)
(واحد)
(واحد)
حقوق ورودی
پرداختی درزمان
ورود کالا
(ريال)
حقوق ورودی قابل
استرداد در اين
مرحله(ريال)
(واحد)
شماره
سريال
پروانه(
مندرج
درگوشه
پايين
سمت
راست)
شماره نامه کيل مصرف وتاريخ:
مرجع صادرکننده کيل مصرف :
شماره نامه کيل مصرف وتاريخ:
مرجع صادرکننده کيل مصرف :
شماره نامه کيل مصرف وتاريخ:
مرجع صادرکننده کيل مصرف :
شماره نامه کيل مصرف وتاريخ:
مرجع صادرکننده کيل مصرف :
جمع مبلغ قابل استرداد:
به عدد:....................ريال
به حروف:................ريال
اينجانب /شرکت.......................... با آگاهی کامل از مادتين 269 و 268 آئين نامه اجرايی قانون امورگمرکی و قبول مسئوليت ناشی از اظهار خلاف واقع وتائيد کليه مدارک ارائه شده اعلام می نمايم که صادرات صورت گرفته طی ...... فقره پروانه صادراتی از محل مواد اوليه وارده طی..... فقره پروانه وارداتی فوق ميباشد. لذا
به استناد ماده 14 (ق.م.ص.و) تقاضای استرداد جمعاً بمبلغ.......................................ريال را دارم./دارد. نام و امضاء مقام مسئول شرکت همراه با مهر
مندرجات فوق تائيد ميگردد./نياز به اصلاح دارد. نام و امضاء کارشناس پرونده نام و امضاء مسئول واحد استرداد نام و امضاء معاون دفترصادرات
بسمه تعالی
( فرم شماره( 4
فرم تعهدنامه مربوط به اشخاصي كه از پروانه هاي وارداتي اشخاص ديگر جهت استرداد حقوق ورودي استفاده مي نمايند.
به: دفترصادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران
از: ................................................
با عنايت به درخواست استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات متعلق به
اين شركت/اينجانب به شماره كارت بازرگاني.................................. و از آنجائي كه پروانه هاي وارداتي به شماره
كوتاژهای .....................و..........................و.........................رديف هاي ..................و................و...................
فرم شماره 3) متعلق به شركت/آقاي................................................. به شماره كارت بازرگاني ......................... و كد
اقتصادي................................ مي باشد و مواد اوليه موضوع پروانه هاي ياد شده در توليد محصولات صادر شده توسط
اين شركت/اينجانب كه طي فرم شماره 2 اطلاعات آن ارائه شده مورد مصرف قرار گرفته لذا بدينوسيله
متعهد مي گردد در صورت هر گونه اعتراض و ادعاي واردكننده در خصوص استرداد حقوق ورودي از محل پروانه هاي
وارداتي يادشده نسبت به پذيرش سئوليت ها و عواقب ناشي از آن در مراجع قضائي و اداري اقدام نموده و از اين بابت
هيچ گونه مسئوليتي متوجه گمرك ايران نخواهد بود.
نام و امضاء مقام مجاز و سمت
همراه با مهر شركت
توجه 1: اين برگه بايد در سربرگ شركت تايپ شده و به امضاء اشخاصي كه مطابق روزنامه رسمي شركت ذيصلاح
جهت امضاء اسناد تعهدآور مي باشند امضاء و ممهور به مهر شركت نيز گردد.
توجه 2: اعلام آدرس دقيق به همراه شماره تلفن جهت استفاده در مكاتبات الزامي مي باشد .
توجه 3: ارائه فاكتورخريد كالا از واردكننده هنگام ارائه مدارك ضروري مي باشد.
فرم اطلاعات صادركنندگان متقاضي استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 14 ق.م.ص.و
نوع صادركننده : حقيقي
شماره كارت بازرگاني: تاريخ صدور كارت بازرگاني: تاريخ اعتبار كارت بازرگاني :
كدينگ صادركننده: استان محل صدور كارت: شهر محل صدور كارت:
نام: نام خانوادگي: نام لاتين :
نام خانوادگي لاتين: نام پدر: كدملي:
كدپستي :
شماره شناسنامه:
كداقتصادي: جنسيت صادركننده:
□ مؤنث □ مذكر
آدرس دفتر مركزي:
آدرس محل توليدي : تلفن دفتر مركزي:
فكس: تلفن همراه: پست الكترونيك:
□ نداشته ام □ قبلاً سابقه استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 14 ق .م.ص.و داشته ام
71/000/ در صورت مثبت بودن شماره پرونده استرداد قيد شود 773
اينجانب با اطلاع كامل از مقررات و ضوابط صحت اطلاعات فوق را تاييد نموده
و مسئوليت هر گونه اشتباه را بعهده مي گيرم.
نام و امضاء مقام مجاز همراه با مهر
تايپ گردد word فرم بايستي در محيط
فرم اطلاعات صادركنندگان متقاضي استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 14 ق.م.ص.و.
نوع صادركننده : حقوقي
شماره كارت بازرگاني: تاريخ صدور كارت بازرگاني: تاريخ اعتبار كارت بازرگاني :
كدينگ صادركننده: استان محل صدور كارت: شهر محل صدور كارت:
نام مديرعامل: نام لاتين: نام خانوادگي لاتين:
نام خانوادگي مديرعامل: كد اقتصادي:
نام پدر: كدملي: كدپستي:
شماره شناسنامه: نام شركت:
نام شركت لاتين:
شماره ثبت: آدرس دفترمركزي:
آدرس محل توليدي: تلفن دفتر مركزي:
فكس: پست الكترونيك:
وكيل:
افراد داراي مجوز امضاء اسناد تعهد آور(طبق متن صريح روزنامه رسمي)وضروري بودن يا نبودن درج مهر را به همراه
سمت افراد اعلام فرمائيد :
□ نداشته ام □ قبلاً سابقه استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 14 ق.م.ص.و. داشته ام
71/000/ درصورت مثبت بودن شماره پرونده استرداد قيد شود . 773
اينجانب با اطلاع كامل از مقررات و ضوابط صحت اطلاعات فوق را تائيد نموده و مسئوليت هر گونه
اشتباه را بعهده مي گيرم.
نام ونام خانوادگي مديرعامل
امضاء (همراه بامهرشركت)
فرم بايستي در محيط ورد تایپ گردد.